Persondatapolitik

Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde- og leverandøroplysninger for Badepension Marienlund: 

Badepension Marienlund, CVR nr. 12 59 67 82 

1. Dataansvarlig

Badepension Marienlund er dataansvarlig.

Fabriciusvej 8, 9990 Skagen; badepension@marienlund.dk

 

Badepension Marienlund håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Badepension Marienlund indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af Badepension Marienlund serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Badepension Marienlund, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Badepension Marienlund.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Badepension Marienlund afgiver til Badepension Marienlund i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Badepension Marienlund. 
 

2. Badepension Marienlund indsamling af personoplysninger 

Personoplysninger indsamles af Badepension Marienlund på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Badepension Marienlund serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Badepension Marienlund.
 • I forbindelse med brug af Badepension Marienlund digitale ydelser.
 • Via video- og tv-overvågning.
 • Når leverandører indgår aftaler med Badepension Marienlund eller afgiver tilbud til Badepension Marienlund.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Videoovervågning der, er opsat ved vores ind-/udgange, ved kassebetjening samt ved særligt værdifuldt inventar, sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster. 

3. Oplysninger som Badepension Marienlund indsamler

Badepension Marienlund indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Oplysninger fra Badepension Marienlund’ sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Badepension Marienlund.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts. 

En gæst/kunde leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Badepension Marienlund’ yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Badepension Marienlund’ betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter egetvalg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Badepension Marienlund dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Badepension Marienlund modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Badepension Marienlund i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Badepension Marienlund har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Badepension Marienlund’s vilkår og betingelser samt Badepension Marienlund´s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
 

4. Betaling med betalingskort  

Badepension Marienlund anvender DIBS www.dibs.dk(Nets),til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.  DIBS og Badepension Marienlund er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk). 

Ved bestillinger og bookinger gemmer Badepension Marienlund de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 
 

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Badepension Marienlund indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Badepension Marienlund indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Badepension Marienlund serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om samt salg af produkter og ydelser 
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Badepension Marienlund’ serviceydelser.
 • Tilpasning af Badepension Marienlund markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Tilpasning af Badepension Marienlund’ samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.
   

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Badepension Marienlund vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Badepension Marienlund, som en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Badepension Marienlund behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Badepension Marienlund’ behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Badepension Marienlund forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse kan eksempelvis være hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Badepension Marienlund oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Badepension Marienlund alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, helbred etc.

I nogle situationer modtager Badepension Marienlund personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Badepension Marienlund’ vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Badepension Marienlund er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højst to år. 

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Badepension Marienlund behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Badepension Marienlund har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Badepension Marienlund har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Badepension Marienlund ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Badepension Marienlund ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. 

Hvis nogle af de oplysninger, som Badepension Marienlund har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Badepension Marienlund. Dette gælder ikke for oplysninger, som Badepension Marienlund er lovmæssigt forpligtede til at gemme, jf. afsnit ovenfor.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Badepension Marienlund om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Badepension Marienlund er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Badepension Marienlund, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Badepension Marienlund

Skriftlig anmodning sendes til Badepension Marienlund, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Badepension Marienlund vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Badepension Marienlund vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Badepension Marienlund vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Badepension Marienlund tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen. 

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Badepension Marienlund beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Badepension Marienlund, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil. Badepension Marienlund kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Badepension Marienlund tager løbende backup de registrerede personoplysninger. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Badepension Marienlund underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Badepension Marienlund sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Badepension Marienlund benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. Badepension Marienlund indgår løbende databehandleraftaler med alle Badepension Marienlund’ leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov deler Badepension Marienlund udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc. Dette sker enten ved overbooking på hotellerne eller f.eks. på gæstens anmodning om booking af en restaurant. 

Badepension Marienlund er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Badepension Marienlund sletter dine personoplysninger, når Badepension Marienlund’ lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg. 

9. Klage

Klage over Badepension Marienlund behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk

10. Opdatering

Sidst opdateret 25. maj 2018. Dette dokument vil løbende blive opdateret.